เกณฑ์วินิจฉัย คนเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหน

เกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวาน คนเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหน น้ำตาลในเลือดสูง ค่าน้ำตาลปกติ ระดับน้ำตาล ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

เกณฑ์วินิจฉัย คนเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหน

เกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวาน

คนปกติ
ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร ระดับน้ำตาล 2 ชม.หลังกินกลูโคส 75 กรัม

คนใกล้เป็นเบาหวาน (prediabetes)
ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร 100-125 mg/dl
ระดับน้ำตาล 2 ชม.หลังกินกลูโคส 75 กรัม 140-199 mg/dl

คนเป็นเบาหวาน (diabetes)
ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร 126 mg/dl ขึ้นไป
ระดับน้ำตาล 2 ชม.หลังกินกลูโคส 75 กรัม 200 mg/dl ขึ้นไป